По-русски | Татарча | English
Кунаклар китабы
Курсави, философ џђм мђгърифђтче
Курсави
Мђрќђни,  галим, тарихчы џђм мђгърифђтче
Мђрќани


Арча ягы

Књлтђси, астроном, философ џђм мђгърифђтче
Књлтђси
Тукай, татар халык шагыйре
Тукай

Баш
Тарих
Икътисад
Авыл хуќалыгы
Магђриф
Мђдђният
Атаклы
якташлар
Хљрмђтле
кунаклар
администрация

Арча — Татарстанныћ икмђк башкаласы


"Арча
элеваторы"
ачык акционерлык
ќђмгыяте

ОАО "Арча сљт
комбинаты" реконструкциядан
соћ


Буген Арча районы республикабызда авыл хуќалыгы продуктларын ић књп ќитештерњче район.

Авыл хуќалыгы хезмђтчђннђре алдынгы технология, минераль ашламалар ќђм мул ућыш бирњчђн сортлар кулланып, югары нэтиќђлђргђ ирешђлђр.

Узган елда бљртеклелђрнећ џђр гектарыннаћ уртача 40,6 центнер ућыш ќыйнап алынды.

Авыл хуќалыгында 720 белгеч, 2700 механизатор, 2500 терлекче эшли.

Хуќалыкларда 36900 баш мљгезле эре терлек, 17700 баш дућгыз, 1000 баш ат асрала.

 


top


арча кызлары

"Бу дљньяда, бђлки, куп-куп эшлђр књрем.
Билгесездер, кая ташлар бу тђкъдирем;
Кая барсам, кайда торсам, нишлђсђм дђ,
Хђтеремдђ мђћге калыр туган ќирем".
Г. Тукай
Hosted by uCoz