По-русски | Татарча | English
Кунаклар китабы
Курсави, философ џђм мђгърифђтче
Курсави
Мђрќђни,  галим, тарихчы џђм мђгърифђтче
Мђрќани


Арча ягы

Књлтђси, астроном, философ џђм мђгърифђтче
Књлтђси
Тукай, татар халык шагыйре
Тукай

Баш
Тарих
Икътисад
Авыл хуќалыгы
Магђриф
Мђдђният
Атаклы
якташлар
Хљрмђтле
кунаклар
администрация

Арча районы хакимияте башлыгы  А. Ђ. Назиров
Арчаныћ књп гасырлык њзенећ тарихы бар.
Тарихи, мђдђни, сђяси џђм икътисади
традициялђр йљз еллар дђвамында безнећ
ќирлектђ њсте џђм ныгыды.


Арчалылар гасырлар буенча милли мђдђниятле,
мул ућыш њстерњче тљбђк буларак дан казанган.
Арча ягы узенећ бљек мђгърифђтчелђре,
књренекле язучылары, сђнгать эшлеклелђре,
галимнђре, тырыш џђм эш сљючэн халкы белђн
данлыклы.

Ата-бабаларыбызныћ куркђм эшлђре џђм
тырышлыклары нђселдђн-нђселгђ књчеп килђ.
Аларныћ зирђклеге, ђхлаклыгы, галимлеге џђм
гореф - гадђтлђре буыннан - буынга яшьлђргђ
књчеп дђвам итђ.
Без килђчђккђ зур љметлђр баглап, ышаныч белђн яшибез.

Безнећ кунакчыл Арча ќирећђ рђхим итегез!

Халык депутатларыныћ район Советы рђисе, Арча районы хакимияте башлыгы
А. Ђ. Назиров


Арча районы Татарстан Республикасында ић эре районнарныћ берсе, Казан артыныћ тљньяк љлешендђ урнашкан џђм Марий-Эл Республикасы, Биектау, Саба, Балтач џђм Ђтнђ районнары белђн чиклђнђ.

Районныћ кљньяк љлешеннэн Казансу елгасы уза, тљньягында Ашыт џђм Шушма елгалары ага.

Гомуми мђйданы 1843 квадрат километр, районда 51 мећ кеше яши (91% - татарлар, 8% - руслар).
Район њзђге - Арча эшчелђр поселогы, Татарстан Республикасы башкаласы Казаннан 60 километр ераклыкта урнашкан, тимер юл челтђре белэн тоташкан.

Поселокта 15,9 меннђћ артык кеше яши.

Районда ќирле њзидарђнећ 29 авыл, 1 поселок Советы, 126 авыл бар,
39 књмђк предприятие 124 мећ гектар чђчњлек ќирлђр били.


top


арча кызлары

"Бу дљньяда, бђлки, куп-куп эшлђр књрем.
Билгесездер, кая ташлар бу тђкъдирем;
Кая барсам, кайда торсам, нишлђсђм дђ,
Хђтеремдђ мђћге калыр туган ќирем".
Г. ТукайРейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz