По-русски | Татарча | English
Кунаклар китабы
Курсави, философ џђм мђгърифђтче
Курсави
Мђрќђни,  галим, тарихчы џђм мђгърифђтче
Мђрќани


Арча ягы

Књлтђси, астроном, философ џђм мђгърифђтче
Књлтђси
Тукай, татар халык шагыйре
Тукай

Баш
Тарих
Икътисад
Авыл хуќалыгы
Магђриф
Мђдђният
Атаклы
якташлар
Хљрмђтле
кунаклар
администрация

Районда тљзелешлђр кић колыч ола


Арчалылар њзлђре яшђгђн џђм хезмђт иткђн тљбђклђрен тљзеклђндерњ џђм баету љчен књп эш башкардылар, тормыш - кљнкњрешне тагын да яхшырту уе телђге белђн тырышып эшлђргђ омтылалар.

Районда тљзелешлђр кић колач ала. Чех проекты буенча елына 25 миллион данђ кирпеч ќитештерњгђ сђлђтле, барлык эшлђр автоматлар ярдђмендђ башкарып торган кирпеч заводы эшли башлады. Газлаштыру эшлђре район буенча тљгђллђнњ алдында. Торак џђм юл тљзелеше югары темплар белђн алып барыла. Районныћ йезе елдан-ел матурая, яхшыра.

Районда 18 промышленность предприятиесе, 11 ремонт-тљзелеш оешмасы хезмђт курсђтђ.


"Татагропромбанк"

"Татагропромбанк" ќаваплылыгы чиклђнгђн ширкђтенећ љстђмђ офисы


Районда кызу темплар белРайонда кызу темплар белђн торак тљзелеше бара

Районда кызу темплар белђн торак тљзелеше бара


"АСПК" ачык типтагы акционерлык ќђмгыяте

"АСПК" ачык типтагы акционерлык ќђмгыяте

 

Торговый комплекс "Алсу"
Дђњлђт сђњдђсе белђн беррђттђн шђхси эшмђкђрлек тђ њсеш ала

Арча станциясендђ тимер юл вокзалы

 

Арча станциясендђ сђњдђ рђте џђм элемтђ бњлекчђсе


top


арча кызлары

"Бу дљньяда, бђлки, куп-куп эшлђр књрем.
Билгесездер, кая ташлар бу тђкъдирем;
Кая барсам, кайда торсам, нишлђсђм дђ,
Хђтеремдђ мђћге калыр туган ќирем".
Г. Тукай
Hosted by uCoz