По-русски | Татарча | English
Кунаклар китабы
Курсави, философ џђм мђгърифђтче
Курсави
Мђрќђни,  галим, тарихчы џђм мђгърифђтче
Мђрќани


Арча ягы

Књлтђси, астроном, философ џђм мђгърифђтче
Књлтђси
Тукай, татар халык шагыйре
Тукай

Баш
Тарих
Икътисад
Авыл хуќалыгы
Магђриф
Мђдђният
Атаклы
якташлар
Хљрмђтле
кунаклар
администрация

Их, ямъле безнећ Сабантуйлар!


Район њзешчђннђре Казан шђџђре Сабантуенда

 

Район Сабантуе књренешлђре


Милли татар бизђклђре


"НПП Милли аяк киеме" ачык акционерлык ќђмгыяте продукциясе

 

 Милли татар бизђклере тљшереп аяк киемнђре ќитештерњче дљнъядагы бердђнбер предприятие булган "НПП "Милли аяк киемнаре" акционерлык ќђмгыяте 1978 елда Лейпцигта оештырылган ярминкђдђ алтын медальгђ лаек булды.

top


арча кызлары

"Бу дљньяда, бђлки, куп-куп эшлђр књрем.
Билгесездер, кая ташлар бу тђкъдирем;
Кая барсам, кайда торсам, нишлђсђм дђ,
Хђтеремдђ мђћге калыр туган ќирем".
Г. Тукай
Hosted by uCoz